P I C K U P A R T I S T
Kenjiro Kitade (Ceramics)
Mikiko Tomita (Ceramics)
Satoshi Nishizaki (Glass)
 
G a l l e r y A r t i s t
     
Chitose Isshiki (Ceramics)
Eriko Inazaki (Ceramics)
Ikuko Ando(Ceramics)
Kenji Ito (Glass)
Kentaro Yanagi (Glass)
Satoko Fujikasa (Ceramics)
Takeshi Fukunishi (Glass)
Takeshi Sano (Glass)
Tadayoshi Tadanuma (Metal)
Yuuka Kawakita (Glass)
Yoshinori Kondo (Glass)
Yoko Sano (Glass)
     
G L A S S A R T I S T
C E R A M I C S A R T I S T
O T H E R A R T I S T
 

 
Y O U Y U U S Y A G A L L E R Y